Otpadna jestiva ulja (OJU)

 

U aktivnostima redovnog poslovanja, a na osnovu sagledavanja podataka o količini i vrsti sekundarnih sirovina-otpada, došlo se na ideju o razvoju novih tehnologija, u okviru preduzeća, za upravljanje otpadnim jestivim uljima(dalje OJU). Tako prerađena OJU bi se koristila kao biogorovo za u sopstvenoj proizvodnji ili bi se prodavalo za proizvodnju biodizela.

Kako je upravljanje otpadom delatnost od opšteg interesa, koja inače obuhvata i osnovnu delatnost AIK-a „Bačka Topola“ a.d., a u okviru koje se nalazi i upravljanje otpadnim uljima, tako su se i u ovom slučaju poistovetili ciljevi zaštite životne sredine Republike Srbije sa svrhom investiranja AIK „Bačka Topola“ a.d, kojom bi se obezbedilo upravljanje otpadom shodno regulatornim propisima kojima je osnovni cilj upravljanje otpadom na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi, a što se u praksi ostvaruje vršenjem osnovne delatnosti u AIK „Bačka Topola“ a.d. Bačka Topola.