Investicioni program izgradnje objekta za preradu otpada

 

Investicioni program izgradnje objekta za preradu otpada

INVESTICIONI PROGRAM IZGRADNjE OBJEKTA ZA PRERADU OTPADA ANIMALNOG POREKLA KATEGORIJE 1. I 2. SA IZRADOM ASPIRACIJE

Uredbom Evropske Unije br. 1774/2002 Evropskog parlamenta i saveta od 03.10.2003. godine kao i 1069/2009 za sve zemlje članice je propisano na koji način se mora postupati sa animalnim otpadom. Životinjski sporedni proizvodi i od njih dobijeni proizvodi treba da se sakupljaju, transportuju, skladište, tretiraju, prerađuju, odstranjuju, plasiraju na tržištu, izvoze, prolaze u tranzitu i koriste prema merama ove uredbe.

Srbija koja pretenduje da bude članica Saveta Evrope i da se integriše u evropske tokove, da bi uopšte vršila razmenu roba animalnog porekla sa zemljama Evropske Unije što je njen ekonomski interes, mora da se usklađuje sa evropskim standardima. U tom smislu AIK Bačka Topola je uvođenjem procedura koje su opisane kroz gore pomenute Evropske kao i domaće ragulative određena da radi ( i zaključila ugovor sa Republikom Srbijom , Ministarstvom Poljoprivrede , upravom za veterinu) otpad iz klanične industrije koja je deklarisana kao “KATEGORIJA 3” .

AIK Bačka Topola , radna jedinica Žibel je pre stupanja na snagu napred navedenih regulativa vršila preradu animalnog otpada svih kategorija ali je stupanjem na snagu pravilnika nastavio da radi samo kategoriju 3. ali je sa druge strane ostalo poznavanje tehnologije prerade animalnog otpada i kategorije 1 i 2 , a isto tako je ostalo i poznavanje tržišta kao i zahtevi tržišta za nekim ko bi pružao kompletnu uslugu neškodljivog uklanjanja animalnog otpada i prerade . Naime , tržište proizvodnje tovnih životinja i tržište prerade mesa je u veoma jakoj korelaciji jer su mnogi prerađivači mesa ujedno i vlasnici velikih farmi pa kada AIK Bačka Topola vrši uslugu odvoza kategorije 3. javlja se uzajamna potreba obe strane da se ujedno ugovori i prevoz materijala kategorije 1 i 2 . Upravo iz napred rečenog se javlja ideja i potreba za razvoj i proširenje i kapaciteta i izgradnju novog objekta za preradu materijala kategorije 1 i 2 koji je predmet ovog investicionog projekta. Planirana vrednost investicije je 1.200.000 eura, a početak investicije je planiran već u Martu 2014. God.